مطالبی در ارتباط با صنعت سیمان،مکانیک و مدیریت MRouhparvar.ir
خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خشنود باشی و ما رستگار
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


کارشناسی مهندس مکانیک ساخت و تولید
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

مدیر وبلاگ :مهندس مهدی روح پرور

1 - هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی های فیزیكی و شیمیایی و نیز روش نمونه برداری انواع سیمان پرتلند می باشد كه با نشان "پ" مشخص می شود

 2 - تعریف ها

2 - 1 كلینكر سیمان پرتلند فرآورده ای است مركب كه عمدتاً از سیلیكات های كلسیم و آلومینات ها تشكیل شده و از واكنش حرارتی شیمیایی مواد آهكی و رسی در كوره سیمان تا دمای معین بدست می آید

2 - 2 سیمان پرتلند سیمان پرتلند چسباننده ای است آبی كه از پودر نمودن توام كلینكر همراه با مقدار مناسبی سنگ گچ در آسیاب بدست می آید

2 - 3 سیمان پرتلند با ویژگی های تعیین شده در این استاندارد در مجاورت آب و در اثر واكنش های هیدراتاسیون حرارت ایجاد می نماید و خمیر حاصل گیرش یافته و با گذشت زمان سخت می شود و در شرایط محیطی مناسب مقاومت پایداری را كسب می نماید چنانچه این سیمان با آب و سنگدانه های مناسب ، پیمانه و مخلوط شود ، ملات یا بتن با كارآئی و روانی مطلوب ایجاد می نماید كه با گذشت زمان مقاومت های معینی را كسب می نماید و ثبات حجمی خود را نیز در زمان های طولانی حفظ می كند و در رویارویی با شرایط محیطی از دوام كافی برخوردار است

2 - 4 فرآیند سخت شدن سیمان در مجاورت آب

سیمان در مجاورت آب با انجام واكنش هیدراتاسیون ، سخت میشود محصول واكنش عمدتاً سیلیكات های كلسیم آبدار می باشد تركیبات شیمیائی دیگر نظیر آلومینات ها نیز در این عمل مؤثرند

2 - 5 مواد مضاف موادی هستند كه خواص سیمان و گیرش آن را تنظیم می نماید

سولفات كلسیم متبلور خام ماده مضاف متداول و مجازی است كه به هنگام آسیاب كردن كلینكر به فرآیند تولید سیمان اضافه می شود

یادآوری چنانچه برای شرایط خاص از مواد مضاف ویژه ای استفاده شود باید دقیقاً اطمینان حاصل شود كه موجب كاهش كیفیت مطلوب سیمان و نیز ملات بتن ساخته شده از آن سیمان نشود و خورندگی میلگردهای فولادی بكار رفته داخل آن بتن را گسترش ندهد

3 - انواع سیمان پرتلند

: سیمان پرتلند مشتمل بر پنج نوع بشرح زیر می باشد

3 - 1 سیمان پرتلند نوع یك با نشانه پ - 1

به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن بكار می رود

3 - 2 سیمان پرتلند نوع دو با نشانه پ - 2

به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده مصرف ویژه آن در ساخت بتن هائی است كه حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات ها به آنها در حد متوسط باشد

3 - 3 سمیان پرتلند نوع سه پ - 3

به عنوان سیمان پرتلند با مقاومت اولیه زیاد در شرایطی كه مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد بكار می رود

3 - 4 سیمان پرتلند نوع چهار پ - 4

به عنوان سیمان پرتلند با حرارت كم در شرایطی كه حرارت هیدراتاسیون كم بتن مورد نظر باشد بكار می رود

3 - 5 سیمان پرتلند نوع پنج پ - 5

به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی كه مقاومت زیاد بتن در برابر سولفات ها مورد نظر باشد بكار می رود

4 - ویژگی ها

ویژگی های شیمیائی و فیزیكی انواع پنجگانه سیمان پرتلند باید با مندرجات این استاندارد مطابقت داشته باشند

4 - 1 ویژگی های شیمیائی

ویژگی های شیمیائی الزامی انواع پنجگانه سیمان پرتلند باید با مندرجات جدول 1 مطابقت داشته باشد

ویژگی های اختیاری آنها نیز در جدول 2 تعیین شده است

 مقدار اكسیدها باید با تقریب 01/0 درصد گزارش شود

چنانچه نسبت درصد اكسید آلومینیم به اكسید آهن 64/0 یا بیشتر باشد ، درصد سه كلسیم سیلیكات و دو كلسیم سیلیكات و سه كلسیم آلومینات و چهار كلسیم آلومینوفریت با استفاده از مقادیر اكسیدهای حاصل از تجزیه شیمیائی سیمان و عبارات زیر محاسبه میشود

سه كلسیم سیلیكات

                                                               (C3S)=(4.071 * %CaO) - (7/600 * %SiO2)

(6/718 * %Al2O3)-(1/430 * %Fe2O3) -

(2/852 * %SO3)

دو كلسیم سیلیكات   (C2S)=(2/867 * %SiO2)-(0/7544 * %C3S)

سه كلسیم آلومینات    (C3A)=(2/650 * %Al2O3)-(1/692 * %Fe2O3)

چهار كلسیم آلومینوفریت   (C4AF)= 3/043 * %Fe2O3

 

اگر نسبت درصد اكسید آلومینیم به اكسید آهن كمتر از 64/0 باشد یك محلول جامد از كلسیم و آلومینوفریت درست می شود كه فرمول آن (C4AF + C2F) است و در اینگونه سیمان ها سه كلسیم آلومینات تشكیل نخواهد شد برای تعیین سه كلسیم سیلیكات و ( C4AF + C2F) از فرمول زیر استفاده می شود ولی دو كلسیم سیلیكات طبق فرمول قبلی تعیین می گردد

     (C4AF + C2F) = (2/10 * %Al2O3) + (1/702 * %Fe2O3

 (4/479 * %Al2O3) - (2/859 * %Fe2O3) -

(2/852 * %SO3)

 C3A برای محاسبه مقدا ر

را كه با تقریب یك صدم درصد بدست آمده اند بكار می برند Al2O3 و Fe2O3 مقادیرولی در محاسبه سایر تركیبات از مقادیر اكسیدهائیكه با تقریب 1/0 درصد بدست آمده , استفاده می گردد كلیه مقادیر محاسبه شده بر این اساس باید با تقریب یك درصد گزارش شوند

 4 - 2 ویژگی های فیزیكی

ویژگی های فیزیكی الزامی انواع پنجگانه سیمان پرتلند باید با مندرجات جدول (3) مطابقت داشته باشند و ویژگی های اختیاری آنها نیز در جدول تعیین گردیده اند

5 - نمونه برداری

نمونه برداری از سیمان پرتلند باید به یكی از روش های مندرج زیر انجام گیرد

5 - 1 نمونه برداری از محل تسمه نقاله یا لوله انتقال سیمان به سیلو

در این نمونه برداری ، وزن نمونه برای هر 40 تن سیمان ( یا بخشی از آن ) در حال انتقال به سیلو 5 كیلوگرم می باشد این نمونه را می توان به صورت پیوسته یا ناپیوسته برداشت نمود

5 - 2 نمونه برداری از محل تخلیه سیمان از سیلو

در این نمونه برداری ، از جریان سیمان در لوله تخلیه و به فاصله های زمانی معین به ازای هر یك صد تن سیمان داخل سیلو مقدار 5 كیلوگرم سیمان به عنوان نمونه برداشت می شود

5 - 3 نمونه برداری از انبار سیمان فله

در این نمونه برداری ، چنانچه عمق انباشته سیمان موجود در انبار از 2 متر كمتر باشد ، نمونه را می توان با ابزار ویژه نمونه برداری تهیه نمود

5 - 4 نمونه برداری از انبار كیسه های سیمان

در این نمونه برداری به ازای هر پنج تن یا بخشی از آن یك كیسه سیمان انتخاب می شود و مقدار لازم برای نمونه توسط ابزار ویژه نمونه برداری تهیه می شود

5 - 5 نمونه برداری از محموله كامیون و سایر موارد ذكر نشده

در این نمونه برداری ، از سه نقطه مختلف محموله برداشت می شود و چنانچه در چندین كامیون باشد بشرط آنكه محموله ها از سیلوی مشخص و در یك روز بارگیری شده باشد ، نمونه های برداشت شده از كامیون ها را می توان مخلوط نمود

5 - 6 هر یك نمونه تهیه شده به یكی از روش های بالا ، باید به سه بخش تقسیم شود

یك بخش برای آزمون و بررسی به آزمایشگاه مؤسسه استاندارد و یك بخش به آزمایشگاه كارخانه تحویل شود و بخش سوم نیز به عنوان نمونه شاهد در بسته بندی محكم و مقاوم نسبت به رطوبت لاك و مهر شده و در یك مكان مورد اعتماد نگهداری شود

6 - بسته بندی و نشانه گذاری

6 - 1 بسته بندی

سیمان پرتلند باید در كیسه های مناسب ، مقاوم و قابل انعطاف بارگیری شود ، بطوریكه رطوبت و مواد خارجی به داخل آن نفوذ نكند و به هنگام حمل و نقل پاره نشود.در صورت استفاده از كیسه های كاغذی باید مشخصات پاكت ها مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 4543 باشد

6 - 2 نشانه گذاری

روی هر كیسه محتوی سیمان پرتلند باید موارد مندرج زیر به وضوح و با رنگ سیاه نوشته شده باشند

6 - 2 -1 نشانه "پ - 1 "برای سیمان پرتلند نوع یك باید با خط درشت و بالای محل نشانه گذاری روی هر كیسه نوشته

(شود ضمناً مقاومت سیمان نیز قید شود ، مثلاً ( 525-1 ) (425-1) (325-1

6 - 2 - 2 نشانه " پ - 2 "برای سیمان پرتلند نوع دو باید با خط درشت و بالای محل نشانه گذاری روی هر كیسه نوشته شود

6 - 2 - 3 نشانه "پ - 3 "برای سیمان پرتلند نوع سه باید با خط درشت و بالای محل نشانه گذاری روی هر كیسه نوشته شود

6 - 2- 4 نشانه " پ - 4 "برای سیمان پرتلند نوع چهار باید با خط درشت و بالای محل نشانه گذاری روی هر كیسه نوشته شود

6 - 2 - 5 نشانه "پ - 5 "برای سیمان پرتلند نوع پنج باید با خط درشت و بالای محل نشانه گذاری روی هر كیسه نوشته شود

6 - 2 - 6 جمله " سیمان پرتلند " با ذكر نوع آن

6 - 2 - 7 نام كارخانه سازنده و نشان بازرگانی آن

6 - 2 - 8 وزن خالص سیمان پرتلند داخل كیسه به كیلوگرم

6 - 2 - 9 تاریخ تولید سیمان پرتلند باید روی هر كیسه بطورواضح نوشته شود

6 - 3 كلیه كیسه ها در هنگام بازرسی و تحویل به مصرف كننده ، باید كاملاً سالم باشد

6 - 4 در مواردی كه سیمان پرتلند به صورت فله تحویل می شود ، باید اطلاعات فوق به اضافه تاریخ تحویل، شماره سفارش و همچنین مشخصات دریافت كننده كالا در بارنامه منعكس شود و همراه محموله ارسال گردد

7 - شرایط پذیرش كیفیت

7 - 1 چنانچه ویژگی های نمونه های آزمون شده هر محموله سیمان پرتلند با هر یك از ضوابط این استاندارد مطابقت نداشته باشد آن محموله مردود می باشد

7 - 2 چنانچه هر محموله سیمان پرتلند قبل از حمل به صورت فله بیش از شش ماه در سیلوی كارخانه مانده باشد ، و یا پس از انجام آزمون ها به صورت بسته بندی ( كیسه ) بیش از سه ماه در اختیار فروشنده مانده باشد ، باید قبل از مصرف دوباره مورد آزمون و انطباق با استاندارد قرار گیرد

7 - 3 وزن اسمی هر كیسه سیمان پرتلند 50 كیلوگرم می باشد (1)(2) چنانچه وزن هر كیسه كمتر از 49 كیلوگرم باشد می تواند از سوی خریدار پذیرفته نشود و چنانچه وزن میانگین هر كیسه از 50 كیسه كه بطور تصادفی از یك محموله انتخاب و توزین می شود ، كمتر از 50 كیلوگرم باشد ، كل محموله مردود و غیر قابل پذیرش می باشد

 8 - انبار نمودن

8 - 1 نگهداری سیمان پرتلند در كیسه و یا بصورت فله در سیلو ، باید مطابق با استاندارد ملی شماره 2761 ایران باشد بطوریكه تشخیص محموله ها از یكدیگر ، بازرسی و نمونه برداری از هر یك به آسانی امكان پذیر باشد

8 - 2 محل نگهداری سیمان پرتلند باید كاملاً خشك باشد و رطوبت به داخل آن نفوذ ننماید

 9 - تاییدیه كیفیت

بنا به درخواست خریدار ، چنانچه در قرارداد خرید سیمان پرتلند نیز قید گردیده باشد فروشنده باید تاییدیه ای مبنی بر مطابقت كامل هر محموله با ویژگی های این استاندارد همراه با یك برگ از نتایج آزمون های فیزیكی و شیمیایی هنگام تحویل به خریدار ارائه نماید

منبع : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نوع مطلب : فنی / تخصصی(آموزش)، 
برچسب ها : سیمان پرتلند،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 1 مهر 1391
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic